Pozvánka na 1. Členskou schůzi

10.11.2018 se koná 1. Členská schůze Working Equitation Česká republika, z.s.

Výkonný výbor WEČR (dále jen VV) na základě článku X. odst. 6a) stanov svolává 1. řádnou a současně volební Členskou schůzi na 10.11.2018.

Místo konání je hostinec U Bůčka K Lochkovu 29/5 Praha 5 Slivenec. Zahájení schůze je plánováno na 13:00 hodinu.

Tato schůze se řídí Jednacím a volebním řádem WEČR (dále jen Jvř), který byl schválen VV dne 6.9.2018.

Členská schůze je schopná usnášení, sejde-li se nadpoloviční většina všech členů s hlasovacím právem, nebo se sejde dohromady nadpoloviční většina hlasů členů s hlasovacím právem přítomných na schůzi a hlasů s hlasovacím právem předaných plnou mocí. VV proto žádá o odpovědnou účast všech zletilých členů WEČR, nebo alespoň vašich zplnomocněných hlasů. V případě že se nebudete moci schůze zúčastnit osobně, pokuste se předat svoji plnou moc osobě, které důvěřujete a která bude moci hlasovat za vás.

Oznámení o udělení plné moci konkrétní osobě je nezbytné zaslat do zahájení Členské schůze z vaší emailové adresy registrované v IS WEČR na email info@wecr.cz.

V případě, že budete chtít zařadit na program schůze další bod, zašlete jeho návrh VV do 30.9.2018 na email info@wecr.cz.

V případě, že budete chtít kandidovat na funkcionáře WEČR, zašlete oznámení o kandidatuře VV do 30.9.2018 na email info@wecr.cz. Vaše případné písemné představení bude zveřejněno v IS WEČR

Program schůze

 1. Ověření schopnosti usnášení Členské schůze dle čl. X. odst. 7e) stanov.
 2. Volba 3 členné Volební komise dle čl. IV. odst. 1 Jvř
 3. Schválení programu Členské schůze.
 4. Zpráva o dosavadní činnosti VV a KK s hlasováním.
 5. Zpráva o dosavadním stavu hospodaření s hlasováním.
 6. Návrh plánu činnosti na rok 2019 s hlasováním.
 7. Návrh rozpočtu na rok 2019 s hlasováním.
 8. Volba řádného složení VV voleného Členskou schůzí dle čl. VI. Jvř.
  VV navrhuje na pozice členů VV tyto osoby:
  Šárka Kopecká
  Barbora Svobodová
  Marie Růžičková
  Břetislav Růžička
  Jaromír Žaludek
 9. Volba předsedy WEČR nově zvoleným Výkonným výborem na základě čl. XI. odst. 3b) stanov.
 10. Volba Kontrolní komise WEČR dle čl. VI. Jvř
  VV navrhuje na pozice členů KK tyto osoby:
  člen KK Barbora Linhartová
  člen KK Tereza Slabá
  člen KK Anna Lálová
 11. Návrh ke změně stanov s hlasováním. (nutná 2/3 většina hlasů na schůzi)
  • Nahradit článek X. odst. 7e) na variantu členské schůze oblasti podle čl. XIV. Odst. 5b). Celý navrhovaný text odstavce:
   Členská schůze je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích delegátů (delegovaných hlasů) nebo členů, včetně zplnomocněných hlasů členů. V případě, že se potřebný počet hlasů nesejde, je Členská schůze schopná usnášení hodinu po termínu zahájení v libovolném počtu přítomných hlasů. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných na schůzi v době hlasování.
  • Oprava článku X. odst. 7d) konec přidat text “ nebo členů přítomných na schůzi.”
  • Oprava článku X. odst. 7e) text “X.6a)” nahradit “X.7a)”. Jedná se o opravu zřejmé nesprávnosti v návaznosti na číslování textů. V případě odhlasování části a) se tato část bodu 11 ruší z programu.
  • Oprava článku XII. odst. 4b) na text “ kontrolní komise si zvolí ze svého středu předsedu.” Dále na konec přidat písmeno c) ve znění “v čele kontrolní komise je předseda, který organizuje a řídí její činnost.”
 12. Diskuze
 13. Závěr a ukončení schůze

 

Odkaz na POZVÁNKU v Informačním Systému (IS WEČR – https://is.wecr.cz/)

Všem řádným členům bude zároveň zasláno na email.